Forretningsbetingelser

Betingelser for samarbejde og handel med Realweb

Udvikling

 1. Realweb udvikler hjemmesider og shops i samarbejde med kunden og skal såvidt muligt holde sig til kundens ønsker og instrukser.
 2. Der udarbejdes et tilbud, der skal sikre, at kunden får det ønskede resultat. Når denne er godkendt af kunden, og Realweb har iværksat udviklingen, kan handlen ikke trækkes tilbage. Fortryder kunden handlen under udviklingen eller udsætter opgaven, har Realweb ret til at opkræve kunden betaling for det udførte arbejde.
 3. Frem til en måned efter levering af løsningen har kunden mulighed for indenfor rimelighedens grænser at få rettet løsningen til, herunder mindre detaljer i designet og i hjemmesidens opbygningen. I samme periode har kunden ligeledes mulighed for at få rettet eventuelle fejl og mangler i henhold til tilbuddet.

Indhold og brug

 1. Der må ikke fremvises ulovligt eller krænkende indhold på hjemmesider eller shops. Herunder må der ikke fremvises materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale. Ligeledes må materialet ikke krænke tredjemands ophavsret. Realweb forbeholder sig ret til på egen hånd at definere, om materialet er i strid med førnævnte.
 2. Kunden må ikke benytte sin løsning hos Realweb til at udsende SPAM i strid med Markedsføringsloven.
 3. Det er ikke tilladt at benytte filarkivet til fri downloading af programmer, video- og lydfiler eller andre større filer. Filarkivet har kun til formål at understøtte indholdet på den pågældende løsning og ikke fungere som et downloading arkiv.
 4. Hvis hjemmesiden overstiger 10.000 besøgende per dag eller webshoppen overstiger 5.000 salg per måned, så skal løsningen af hensyn til andre kunder på serveren flyttes til en dedikeret server med de ekstra udgifter, det måtte medføre jf. prislisten. Selvom de angivne grænser ikke overstiges, forbeholder Realweb sig stadig ret til at kræve en dedikeret server løsning i tilfælde af, at aktiviteten på pågældende hjemmeside eller webshop skulle overstige, hvad man normalt kan forvente og derved kræver separering fra servere med andre kunder.
 5. Såfremt kunden selv videreudvikler på hjemmesiden, skal de nye dele testes af for eventuelle fejl, før de lægges tilgængelig på hjemmesiden. Rekursive fejl i fx skabeloner kan betyde, at serveren belastes betydeligt til gene for andre kunder.
 6. Kunden har ansvaret for på rimelig vis at sikre, at uautoriseret personer ikke får adgang til administration af løsningen. Kun kundens egne ansatte eller personer i direkte arbejdsmæssig relation til kunden fx en revisor eller bogholder må gives adgang til administrationsdelen.
 7. Såfremt hjemmesiden er i strid med ovenstående regler, forbeholder Realweb sig ret til at ophæve aftalen samt hostingen af pågældende hjemmeside. Ved en sådan ophævelse kan Realweb ikke gøres ansvarlige for eventuelt driftstab eller tab af materiale, kode og design. Såfremt Realweb lider tab som resultat af brud på ovenstående regler, vil kunden yderligere blive opkrævet erstatning og om nødvendigt blive retsforfulgt.

Realwebs ansvar

 1. Realweb har ansvaret for, at hostingen er stabil. Ved nedbrud på servere eller internetforbindelsen skal Realweb udbedre fejlen hurtigst muligt.
 2. Realweb forbeholder sig ret til driftstop i kortere såvel længere periode i tilfælde af planlagte såvel uforudsete vedligeholdelsesopgaver og reparationer. Realweb vil såvidt muligt varsle planlagte driftstop i god tid.
 3. Realweb har ansvaret for dagligt at føre backup på kundernes løsninger. Realweb har ikke ansvaret for eventuelle tab efter seneste backup.
 4. Realweb kan ikke drages til ansvar for datatab eller driftstab, der ikke er direkte uagtsomt, herunder edb-virus, hacking, tyveri, større servernedbrud eller eksterne brud på Internettet. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, herunder brand, krig, lockout, naturkatastrofer m.v.
 5. Alle Realweb løsninger hostes hos Realweb, da systemet er closed source og ikke må frigives til andre. Ønsker kunden alligevel at flytte sin løsning til anden server, vil Realweb mod betaling være behjælpelig med at udtrække selve design og indhold.

Betaling

 1. Kunden er ansvarlig for at betale for udført udvikling, hosting og andre ydelser indenfor 8 dage efter faktureringsdatoen. Ved manglende betaling vil der for hver påbegyndt måned herefter påløbe 2% rente.
 2. Ved manglende betaling fremsendes optil 2 rykkerskrivelser til kunden med 100 kr i gebyr per skrivelse. Såfremt betalingen ikke finder sted efter 2. rykkerskrivelse, vil sagen blive overdraget til inkasso med yderligere omkostninger for kunden.
 3. Har kunden ikke betalt indenfor 3 måneder efter første opkrævning, vil kundens løsning deaktiveres og dataen vil blive slettet.

Generelt

 1. Realwebs kildekoder er fortrolige og må ikke tilbageoversættes (reverse engineering, reverse assembly eller lignende).
 2. Det er ikke tilladt uden Realwebs sammentykke at kopiere eller videresælge design eller ideer. Eventuelt misbrug vil medføre erstatningskrav og lukning af den hostede løsning.
 3. Accept af forretningsbetingelserne gælder for al fremtidig handel med Realweb.
 4. Handlen mellem Realweb og kunden kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel fra og med starten af nærmeste månede.
 5. Tvister mellem parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Byretten i København. Tvister afgøres under anvendelse af dansk ret.
 6. Såfremt kunden nægter at betale for de leverede servicer, forbeholder Realweb sig ret til med øjebliks varsel af lukke pågældende website og evt. mail ned.
 7. Betingelserne er senest opdateret 2016-01-01 og er gældende fra og med denne dato.
 8. Handler fra før ovenstående ændringsdato er ikke omfattet af disse salgsbetingelser, men derimod af de salgsbetingelser, der var gældende på daværende tidspunkt.
 9. Fremadrettet ændringer i salgsbetingelserne, som kommer til at omfatte allerede eksisterende kunder, skal bekendgøres via e-mail senest 1 måned inden ikraftsættelsen. Indenfor denne periode har kunderne mulighed for at afmelde eller flytte deres hjemmeside eller webshop, hvis de ikke ønsker at godkende de nye betingelser.